Төрөл бүрийн бутлагч ба тэдгээрийн хэрэглэх цар хүрээ