машин де бутээгдхуунийг хехеегуй цахилгаанаар хийсэн